Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

 

Statut szkoły 2017.11.30
Wewnątrzszkolny system oceniania 2018.02.19
Wewnątrzszkolny system oceniania 2018.08
Aneks do WSO - ocenianie z uwzględnieniem średniej wagowej
Regulamin oceniania zachowania 2018.02.19

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Program wychowawczo-profilaktyczny w roku 2017 - 2018