Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

 

Statut szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Aneks do WSO - ocenianie z uwzględnieniem średniej wagowej
Regulamin oceniania zachowania

Lista nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 14
Lista nauczycieli Gimnazjum nr 3
Regulamin VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej Krosno 2014
Komunikat klasyfikacyjny VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej Krosno 2014
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Program wychowawczo-profilaktyczny w roku 2017 - 2018